Zwrot wpłaty lub nadpłaty w przypadku zmiany formy realizacji Konferencji

  1. W przypadku utrzymywania się stanu epidemii lub obowiązywania dodatkowych zaleceń dotyczących przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o zmianie formy realizacji Konferencji na realizację tylko online. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z  tego tytułu oraz nie pokrywają utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku z tego typu zmianą.
  2. O zmianie formy Biuro Organizacyjne poinformuje uczestników i innych zainteresowanych poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Konferencji i dodatkowo e-mailem albo sms-em – o ile w zgłoszeniu rejestracyjnym zostały zamieszczone oraz poprawnie wprowadzone dane kontaktowe umożliwiające tą drogę przesłania informacji.
  3. W razie zmiany formy Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z udziału i otrzymania pełnego zwrotu dokonanej opłaty – o ile zaznaczył odpowiednią opcję w zgłoszeniu rejestracyjnym lub zgłosił pisemnie (może być drogą elektroniczną) chęć rezygnacji z udziału w Konferencji do 14 dni od opublikowania informacji o zmianie formy Konferencji, ale nie później do 21 maja 2022. W pozostałych przypadkach zakłada się uczestnictwo online w Konferencji , a uczestnik otrzymuje zwrot nadpłaty wynikający z różnicy cen pakietów (uczestnictwo stacjonarne – uczestnictwo online).
  4. Zwrot pełnej wpłaty lub nadpłaty wynikający ze zmiany formy realizacji następuje do 30 dni od opublikowania decyzji o zmianie formy Konferencji, bezpośrednio na konto bankowe, z którego została dokonana płatność, w przypadku firm zwrot dokonywany jest na konto zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym, przy czym nie pobiera się dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tego tytułu.